خانه > کارتوگرافی > اصول طراحی کارتوگرافیک

اصول طراحی کارتوگرافیک

همه ما می‌دانیم که نقشه‌های خوب و بد وجود دارند، مشکل اینجاست که بتوانیم تعریف کنیم چه نقشه‌ای خوب است و چه نقشه‌ای بد؟ دلیل این کار این است که زمانی که در مورد اصول طراحی نقشه بحث می‌کنیم ما مجبوریم تایید کنیم که درباره تعریف نقشه خوب چیزی نمی‌دانیم.

چند ادعا

  • هدف طراحی متمرکز کردن توجه کاربر است
  • اصول طراحی کارتوگرافی وابسته به زمان نیستند، در حالی که نتایجی که از این اصول ناشی می‌شوند این گونه نیست
  • قوانین طراحی کارتوگرافیک را می‌تواند آموزش داد و یاد گرفت، اصول و مفاهیم باید از طریق تجربه کسب شوند

پنج اصل طراحی نقشه

1- مفهوم پیش از گردآوری

بدون درک مفهوم، کل فرآیند طراحی بی معنا خواهد بود. زمانی که مفهوم درک شد، هیچ طراحی یا محتوایی که مناسب مفهوم نباشد را وارد نقشه نخواهید کرد. کلیات را پیش از جزئیات طراحی کنید. طراحی را در دو مرحله انجام دهید، ابتدا مفاهیم و پارامترها را تعیین کنید سپس در مرحله اجرا به جزئیات بپردازید. بدین ترتیب ابتدا یکبار طراحی کنید، سپس طراحی انجام شده را مورد بازبینی قرار دهید و در صورت لزوم آن را اصلاح کنید. همیشه به کاربر فکر کنید. کاربر از این نقشه چه چیزی می‌خواهد؟ کاربر چه چیزی می‌تواند از این نقشه بدست آورد؟ آیا این آن چیزی است که او می خواهد؟

2- سلسله مراتب متوازن

چیزهای مهم باید مهم نمایش داده شوند، و مهم‌ترین چیزها باید مهم‌ترین به نظر آیند. اشیاء کم اهمیت مکان خودشان را دارند آنها باید به گونه‌ای نمایش داده شوند که اهمیت اشیاء مهم را نمایان سازند. از کل به جزء طراحی کنید و به گونه‌ای طراحی کنید که همه اجزاء در ساخت کل نقش داشته باشند. از سوی دیگر موجودیت‌های مرتبط باید رفتار مرتبطی هم داشته باشند، به عبارتی باید توازن بین موجودیت‌ها رعایت شود.

3- سادگی

بهترین طراحی گرایش به سادگی دارد. طراحی یک نقشه زمانی کامل می‌شود که شما نتوانید هیچ عنصری را از آن خارج کنید، به عبارت دیگر یک طراحی خوب بیشتر از آنکه وابسته به عناصری باشد که وارد نقشه کرده‌اید، وابسته به عناصری است که می‌توانید از نقشه خارج کنید. طراحی ساده‌تر است که بتوان کمترین عناصر ممکن را از آن خارج کرد. محتوا ممکن است مقیاس را تعیین کند یا مقیاس تعیین کننده محتوا باشد، و هر کدام از این دو تعیین کننده سطح ساده‌سازی باشند.

4- بیشترین اطلاعات با کمترین هزینه

در یک نگاه چه مقدار اطلاعات را می‌توان از این نقشه بدست آورد. آنچه برای ما مهم است کاربردپذیری نقشه است. در واقع می‌خواهیم کاربر بیشترین اطلاعات ممکن را با کمترین هزینه بدست آورد. طراحی باید بتواند نقشه را کاربردپذیر کند.

5- احساسات را درگیر کنید تا بتوانید ادراک را درگیر کنید

طراحی با احساس انجام دهید تا بتوانید احساسات را درگیر کنید. تنها با احساس آنچه که کاربر حس می‌کند می‌توانیم ببنیم که او چه چیزی در نقشه می‌بیند. طراحان خوب از داستان، نوع چاپ و خطاهای دید برای ایجاد یک نقشه استفاده می‌کنند. همه اینها محتوای احساسی هستند. در واقع نقشه یک پیام است که طراح می‌خواهد به کاربر منتقل کند. یک طراحی خوب حاصل تعامل میان کاربر و محیط (واقعیت‌ها) است. تنها زمانی که احساسات کاربر تحریک شود او می‌تواند دریافت‌کننده پیام نقشه باشد. از سوی دیگر طراحی باید از اصول زیبایی‌شناسی استفاده کند؛ فلسفه این کار ساده است، زیبایی توجه را جلب می‌کند. جلب توجه هدف اصلی طراحی نقشه است.