بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘Geocomputation’

حسابگری مکانی

16 اسفند 1390 بدون دیدگاه

بعضی فکر می کنند که حسابگری مکانی(GeoComputation) از زمانی که کامپیوترها در جغرافی استفاده شدند، به کار برده می شود، بعضی دیگر فکر می کنند که حسابگری مکانی کم یا بیش ابداع جدیدی است. تعاریف چاپ شده مختلفی درباره حسابگری مکانی وجود دارد، از حسابگری مکانی به عنوان «کاربرد محاسبات با کارایی بالا در حل مسائل حل نشده فعلی یا حتی مسائل مکانی ناشناخته گرفته» تا حسابگری مکانی به عنوان «آنچه که محققان و دست اندرکاران  آن انجام می دهند.»

حسابگری مکانی چیست؟

ما باید فرض کنیم که حسابگری مکانی «همان چیزی است که محققان و دست اندرکاران آن انجام می دهند نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر» عموما به عنوان پدر حسابگری مکانی شناخته می شود، در “مقدمه ای بر حسابگری مکانی” او می‌گوید که حسابگری مکانی عبارت است از «استفاده از انواع گوناگون و مختلفی از داده های مکانی و گسترش ابزارهای مکانی مرتبط با آنها در درون یک چارچوب کلی و به روش علمی،  حل انواع مسائل و تبدیل ابزارهای بی فایده کامپیوتری به ابزارهای مفیدی که بتوان آنها را به خوبی به کار برد.»

سه جنبه حسابگری مکانی را از دیگر علوم متمایز متمایز می کند: 1- تاکید بر موضوعات مرتبط با مکان؛ یعنی در حسابگری مکانی به اطلاعات جغرافیایی و مکانی علاقه مند ایم. 2- حجم محاسبات مورد نیاز؛ در نتیجه می توان راه حل های جدیدی برای مسائل فعلی یافت و همین طور مسائل تا به امروز لاینحل را حل کرد. 3- حسابگری مکانی نیازمند یک الگوی فکری(پارادایم) واحد است؛ «زیرا بر پایه جایگزین کردن مقادیر عظیمی از محاسبات به عنوان جانشینی برای تئوری و دانش مفقود و حتی تقویت هوش بنا شده است.»